es:metabisulfito-potasico

Allergen: es:metabisulfito-potasico