ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ μονοδόση - Ingredients

ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ μονοδόση - Ingredients

Full size

This file was uploaded to product ΚΥΚΝΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ μονοδόση - KYKNOS - 70 gr and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. (Original Image)

Attribution: Photo by per Open Food Facts