E481 - Stéaroyl-2-lactylate de sodium

Ingredient that may be from palm oil: E481 - Stéaroyl-2-lactylate de sodium

Names: E481, Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Stéaryl de sodium lactylé, Oléyl de sodium lactylé